[ Ngày tạo: 12/07/2012 ]

 SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH SỞ XÂY DỰNG KHÁNH HÒA

1)- Tại Quyết định số 94/VP-UB ngày 25 tháng 2 năm 1976 của UBND cách mạng Phú Khánh về việc: “Thành lập phòng Quản lý nhà đất tỉnh Phú Khánh”.

Về tổ chức bộ máy, biên chế quy định:

Có Trưởng phòng và một số Phó phòng trực tiếp quản lý các bộ phận.

Phòng được chia làm 5 bộ phận: Bộ phận hành chính, Quản lý nhà, Quản lý đất, Quản lý công viên cây xanh và sữa chữa nhà cửa.

Tổng biên chế ổn định 9 người

2)- Tại Quyết định số 631/TC ngày 04 tháng 12 năm 1976 của UBND tỉnh Phú Khành về việc “Tạm thời quy định tổ chức bộ máy Ty Xây dựng tỉnh Phú Khánh”.

Lãnh đạo Ty có: Trưởng Ty, các Phó trưởng Ty:

+ Bộ máy Văn phòng Ty có:

   . Phòng Kế hoạch, kinh tế, thống kê.

   . Phòng Quản lý kỹ thuật thi công.

   . Phòng Quản lý kỹ thuật Vật liệu Xây dựng.

   . Phòng Tổ chức – Đào tạo và Lao động tiền lương.

   . Phòng Tài vụ kế toán.

   . Phòng Quy hoạch – Giám định.

   . Phòng Hành chính quản trị.

   . Ban thanh tra.

Tổng biên chế Văn phòng Ty 52 người.

3)- Tại Quyết định số 1105/QĐ-UB-TC ngày 18 tháng 06 năm 1981 của UBND tỉnh Phú Khánh về việc “Sát nhập Ty Nhà đất và Công trình công cộng vào Ty Xây dựng tỉnh Phú Khánh”.

Bàn giao toàn bộ, nhiệm vụ, kế hoạch, tài chính, tài sản, tài liệu, hồ sơ, tổ chức và cán bộ công nhân viêncho Trưởng Ty Xây dựng tiếp nhận và quản lý kể từ ngày 01 tháng 7 năm 1981.

4)- Tại Quyết định số 1595/UB-TC ngày 04 tháng 12 năm 1984 của UBND tỉnh Phú Khánh về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy giúp việc của Sở Xây dựng”.

Về tổ chức và bộ máy của Sở.

Sở có Giám đốc và từ 1 – 2 Phó giám đốc giúp việc.

-         Bộ máy giúp việc:

. Phòng Hành chính – Quản trị.

. Phòng Tổ chức cán bộ và Lao động tiền lương.

. Phòng Kế hoạch và kỹ thuật.

. Phòng kế toán tài vụ.

. Các cán bộ chuyên trách làm việc trực tiếp với Lãnh đạo Sở.

Tổng biên chế 30 người (kể cả phục vụ).

5)- Tại Quyết định số 04/UB ngày 03 tháng 01 năm 1985 của UBND tỉnh Phú Khánh “Về việc thành lập Sở quản lý Nhà đất và Công trình Công cộng”, trên cơ sở tách Phòng Quản lý nhà đất, Công ty Sữa chữa nhà cửa và Công ty cấp và Thoát nước của Sở Xây dựng chuyển sang.

- Về tổ chức và bộ máy của Sở.

Sở có Giám đốc và từ 1 – 2 Phó giám đốc giúp việc.

Bộ máy giúp việc:

. Phòng Hành chính – Quản trị.

. Phòng Quản lý và chính sách nhà.

. Tổ kế toán Tài vụ.

. Tổ Kế hoạch – Kỹ thuật.

. Tổ tổ chức – Lao động tiền lương.

. Các cán bộ chuyên trách (Thanh tra, Pháp chế, Thi đua khen thưởng) trực tiếp làm việc với Giám đốc và Phó Giám đốc.

          Mỗi phòng có Trưởng phòng phụ trách.

Tổng biên chế 25 người (kể cả phục vụ).

6)- Tại Quyết định số 567/UB ngày 29 tháng 4 năm 1988 của UBND tỉnh Phú Khánh về việc thành lập Sở Xây Dựng (mới) trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng  (cũ), UBXD cơ bản, Sở Quản lý Nhà đất và Công trình Công cộng.

- Về cơ cấu và tổ chức bộ máy:

Lãnh đạo Sở có Giám đốc và từ 1 – 2 Phó giám đốc giúp việc.

Bộ máy giúp việc cho Lãnh đạo Sở gồm các phòng, ban, tổ sau đây:

. Phòng Kế hoạch tổng hợp.

. Phòng Quy hoạch – Kiến trúc đô thị.

. Phòng Kế hoạch kỹ thuật – Giám định Nhà nước.

. Phòng Kinh tế Xây dựng.

. Phòng Tổ chức - Hành chính Quản trị.

. Ban thanh tra.

. Tổ chính sách nhà đất.

          Mỗi phòng có 1 Trưởng phòng và 1 Phó phòng giúp việc.

Tổng biên chế 32 người .

7)- Tại Quyết định số 1144/UB ngày 10 tháng 12 năm 1991 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc “Kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Xây Dựng”.

 Về cơ cấu và tổ chức bộ máy:

Lãnh đạo Sở: Có Giám đốc và từ 2 đến 3 Phó giám đốc giúp việc.

Bộ máy giúp việc gồm các phòng, ban, tổ sau đây:

. Phòng Tổ chức – Hành Chính.

. Phòng quản lý Quy hoạch.

. Phòng quản lý Nhà đất.

. Tổ chuyên viên kinh tế - kỹ thuật.

. Thanh tra Sở.

          Mỗi bộ phận có dồng chí cấp Trưởng và 1 đồng chí cấp Phó.

Tổng biên chế  (Căn cứ tình hình thực tế hằng năm Tỉnh có quy định riêng).

8)- Tại Quyết định số 4071/QĐ-UB ngày 10 tháng 9 năm 1997 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc “Kiện toàn tổ chức  Sở Xây Dựng”.

 Về cơ cấu và tổ chức bộ máy:

Lãnh đạo Sở: Có Giám đốc và các Phó giám đốc

Các phòng nghiệp vụ có:

. Phòng Tổ chức – Hành Chính.

. Phòng Kinh tế Giám định.

. Phòng quản lý Quy hoạch.

. Phòng quản lý Nhà đất.

. Thanh tra Sở.

          Tổng biên chế: 

- Tại Quyết định số 412/QĐ-UB ngày 20 tháng 02 năm 1998 của UBND tỉnh Khánh Hòa giao biên chế cho Sở Xây Dựng là 25 người.

- Tại Quyết định số 2386/QĐ-UB ngày 11 tháng 12 năm 1986 Sở Xây Dựng có 25 người.

- Tại Quyết định số 1312/QĐ-UB ngày 10 tháng 04 năm 2002 Sở Xây Dựng giao biên chế là 31 người.

9)- Tại Quyết định số 188/2004/QĐ-UB ngày 19 tháng 10 năm 2004  của UBND tỉnh Khánh Hòa “Kiện toàn tổ chức Sở Xây Dựng”.

 Về cơ cấu Tổ chức và biên chế:

Lãnh đạo Sở: Có Giám đốc là người đứng đầu Sở và các Phó giám đốc 

Cơ cấu tổ chức bao gồm:

. Phòng Tổ chức – Hành Chính.

. Thanh Tra Sở.

. Phòng Kinh tế, Tổng hợp (có chính sách xây dựng)

. Phòng Kỹ thuật, Giám định chất lượng công trình.

. Phòng Quản lý kiến trúc, Quy hoạch. và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

. Phòng Quản lý nhà và công sở.

          - Tại Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa giao biên chế hành chính : 30 biên chế, biên chế để thực hiện chế độ công chức dự bị: 03 biên chế. Tổng số 33 biên chế.

-Số liệu tính đến năm 2006-


 

 

CÁC TIN KHÁC

    

Độ ẩm:
Sức gió:
Số người truy cập: 891947
Đang online: 24
Đại lý bếp từ chính hãng Chuyên Bán bếp điện từ giá rẻ